Bounethone Portfolio

ກ່ຽວກັບບູນທອນ ແລະ ຜົນງານ。

Information

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຜົນງານຂອງເຮົາໄດ້。

ຜົນງານກ່ຽວກັບການສ້າງແລະ ການອອກແບບເວັບໄຊ。
ຕົວຢ່າງຂອງເວັບໄຊ。

ເປັນຜົນງານການອອກແບບທີ່ໃຊ້ກັບຄອມພິວເຕີ。

ແມ່ນການຂຽນໂຄດ ແບບບໍ່ໄດ້ໃຊ້ Program ຫຍັງຫລາຍໃນການຂຽນ ແລະ ເອົາຕາມບົດຮຽນທີ່ເປັນສ່ວນຫລາຍ。
ຜົນງານການຖ່າຍຮູບ。

ເຖີງແນວໃດປີ 2021 ຫາກມີເວລາກໍມາຫລີ້ນນຳແດ່ ເພື່ອມີການແລກປ່ຽນ。

ເປັນຜົນງານເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ອາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານໃນການນຳໃຊ້ເຊີ່ງເຮົາສາມາດແບ່ງປັນກັນໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພາະວ່າປະຕິບັດຕາມຫລັກສູດຂອງການອອກແບບກໍສາມາດເຮັດໄດ້。

ກັບໜ້າຫລັກ

ການຕິດຕໍ່

TEL: (81-80)6890-6012
FAX: (856-54)34xxxx
E-Mail ບູນທອນ
ບ່ອນຢູ່: ຕູ້ ປ.ນ 073,ຫລັກ 20,ຄຳເກີດ,ບໍລິຄຳໄຊ
ບ້ານໂພນແພງ,ໜ່ວຍ 18,ທາງຮ່ອມ 8A.
ເປັນບ້ານວີນລ່າ ຊັ້ນດຽວ.
ເວລາເຮັດວຽກ: ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ
ວັນພັກ: ຍັງບໍ່ທັນໄດກຳໜົດ=ລາຍລະອຽດຕິດຕາມໄດ້ທີ່:CONTACT.
SNS: FBTwitterYoutube InstagramBlog

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການສ້າງເວັບໄຊ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຮົາອາດເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງທ່ານກະລູນາຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທີ່ E-mailທັງການສ້າງເວັບແລະການສ້າງລາຍການໂຄສະນາເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຫລືຜູ້ໃຊ້ການບໍລິການເຂົ້າໃຈທຸລະກິດຂອງທ່ານແລະເພີ່ມການຂາຍຂອງທ່ານໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ。ນຳມາເຊີ່ງຜົນກຳໄລແລະຄວາມສຳເລັດຂອງທຸລະກິດທ່ານເອງ.

ກັບໜ້າຫລັກ

ແບບຟອມການຕິດຕໍ່ ໂດຽການຂຽນລາຍລະອຽດໃສ່ທາງເຮົາຈະຕອບທ່ານໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້

TEL: (81-80)6890-6012
FAX: (856-54)34xxxx
E-Mail ບູນທອນ
ບ່ອນຢູ່: ຕູ້ ປ.ນ 073,ຫລັກ 20,ຄຳເກີດ,ບໍລິຄຳໄຊ
ບ້ານໂພນແພງ,ໜ່ວຍ 18,ທາງຮ່ອມ 8A.
ເປັນບ້ານວີນລ່າ ຊັ້ນດຽວ.
ເວລາເຮັດວຽກ: ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ
ວັນພັກ: ຍັງບໍ່ທັນໄດກຳໜົດ
SNS: FBTwitterYoutube InstagramBlog

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການສ້າງເວັບໄຊ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຮົາອາດເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງທ່ານກະລູນາຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທີ່ E-mailທັງການສ້າງເວັບແລະການສ້າງລາຍການໂຄສະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ກວ້າງຂວາງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງລູກຄ້າພ້ອມທີ່ຈະນຳມາເຊີ່ງຜົນປະໂຫຍດແລະຜົນກຳໄລແກ່ກິດຈະການຂອງທ່ານເຊີ່ງຄິດວ່າມີຄວາມຈຳເປັນແລະໃນລາຄາທີ່ເປັນກັນເອງ。


ກັບໜ້າຫລັກ