Bounethone Portfolio

ກ່ຽວກັບບູນທອນ ແລະ ຜົນງານ。

ແບບຟອມການຕິດຕໍ່

TEL: (81-80)6890-6012
FAX: (856-54)34xxxx
E-Mail info@jpkanko.com
ບ່ອນຢູ່: ຕູ້ ປ.ນ 073,ຫລັກ 20,ຄຳເກີດ,ບໍລິຄຳໄຊ
ບ້ານໂພນແພງ,ໜ່ວຍ 18,ທາງຮ່ອມ 8A.
ເປັນບ້ານວີນລ່າ ຊັ້ນດຽວ.
ເວລາເຮັດວຽກ: ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ
ວັນພັກ: ຍັງບໍ່ທັນໄດກຳໜົດ

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການສ້າງເວັບໄຊ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຮົາອາດ້ປັນສ່ວນໜື່ງຂອງທ່ານກະລູນາຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທີ່ E-mailທັງການສ້າງເວັບແລະການສ້າງລາຍການໂຄວະນາ。


ກັບໜ້າຫລັກ